مهندسی برق

مهندسی برق

زیرشاخه ها

  • کتب مرجع رشته مهندسی برق
  • مخابرات
    <p>مهندسی برق مخابرات یکی از گرایش‌های مهندسی برق است. مخابرات نوری، میدان و امواج، سیستم و مخابرات رمز از زیرمجموعه‌های آن هستند. مخابرات، گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات فعالیت می‌کند. مهندسی مخابرات با ارائه نظریه‌ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر، انجام عملی فرایندها را به‌طور بهینه ممکن می‌سازد.</p>
  • قدرت
  • مهندسی پزشکی
  • الکترونیک
  • کنترل

فیلترهای فعال