در چند سال گذشته مفهوم تازه‌ای در صنعت برق تحت عنوان تاب‌آوری مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است که مرز بین استحکام شبکه و قابلیت اطمینان شبکه محسوب می‌شود. لزوم توجه به بحث افزایش تاب‌آوری شبکه‌ و تداوم تامین برق با توجه به تبعات مختلف ناشی از خاموشی‌ در سطوح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود. به طور کلی مفهوم تاب آوری این چنین تعریف می‌شود: ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه‌دار و توانایی ترمیم خود 
ادامه مطلب