مصاحبه مانند یک برنامه پخش زنده است. شما فقط یک بار فرصت دارید ، قدر فرصت خود را بدانید!

 اگر وارد جلسه شدید و با سوالات انگلیسی مواجه شدید مضطرب نشوید. اساتید بعدي سوالات فارسی خواهند پرسید. همچنین ممکن است متنی به شما بدهند و از شما بخواهند که آن را معنا کنید.

سعی کنید لوازم زیادي در دست نداشته باشید. لباس مناسب و رسمی بر تن نموده و با روي و مویی به اندازه ، آراسته در محل حاضر شوید.

هنگام سلام در چشمان طرف مقابل نگاه کنید و در صورت دست دادن محکم و با اعتماد به نفس دست دهید.

تکنیک چشمان براق: باید در صحبت هاي شما چهار چیز باشد: نشاط، سر زندگی، امید به پیشرفت و جستجوگري و همین احساسات باید در لبخند و چشمان شما برق بزند.

در طی مصاحبه ابدا به ساعت خود نگاه نکنید.

تا دقیقه نود بازي کنید.این که شما یک قسمت مصاحبه را بد گذرانده اید نباید باعث شود ناامید شوید.چه بسا رقبایتان همین قدر هم بلد نباشند.

عجله نکنید. قبل از جواب به سوالات فکر کنید.

تمام وقت بودن دانشجو: توجه داشته باشید که براي یک استاد خیلی مهم است که دانشجوي دکتري به صورت تمام وقت روي پایان نامه خود کار کند و اشتغال به کار می تواند تأثیر منفی بر روي نظر اساتید داشته باشد، البته در صورتی که کار فعلی شما در زمینه اي غیر از تدریس است. داشتن سابقه تدریس، نوشتن و یا ترجمه کتاب و از این قبیل کارهاي تحصیلی می تواند به روند مصاحبه شما کمک کند.

تأمین هزینه تحصیل: یکی از سوالاتی که حتما مطرح می شود، تأمین هزینه تحصیل شما خواهد بود. آیا خودتان سر کار می روید؟ شخص یا اشخاص دیگري هزینه زندگی شما را تأمین می کنند؟ معمولا در مورد آقایانی که متأهل هستند یا سن نسبتا بالایی دارند طفره رفتن از این سوال ساده نیست و گفتن اینکه شاغل نیستید و دانشجوي تمام وقت خواهید بود با لبخند معنادار اساتید همراه می گردد

معرفی داوطلب و سوابق تحصیلی: در ابتدا از دانشجو خواسته می شود که خود را معرفی کرده و به طور مختصر در مورد گذشته تحصیلی خود توضیح دهد. کار معرفی خود را سازمان یافته انجام دهید. سعی نکنید کارها را روي هوا و
بدون برنامه انجام دهید . یک سازماندهی نادرست موثر نخواهد افتاد. نام دانشگاه محل تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پرسیده شده و در مورد پایین بودن بعضی نمرات توضیح خواسته می شود. این نکته را به خاطر داشته باشید که هر دانشجو در طول تحصیل خود ممکن است به دلایل مختلف از قبیل بیماري، مشکلات شخصی و
نمرات پایین کسب کرده باشد که پاسخ صادقانه در مورد علت این امر می تواند سبب جلب اعتماد اساتید حاضر در جلسه مصاحبه شود. سعی نکنید چهره اي غیر واقعی از خود نشان دهید، نمرات و کارنامه پژوهشی شما بیانگر همه چیز است. می توانید یک پرونده مختصر از اطلاعات مقاطع مختلف تحصیلیتان، سوابق کاري و توانایی هاي خود تهیه کنید تا در صورت لزوم ارائه نمایید.

انگیزه داوطلب براي ادامه تحصیل، اهداف علمی و شغلی آینده: سعی کنید نشان دهید که داراي برنامه، رسالت شخصی، چشم انداز فردي و برنامه مشخص هستید. در مصاحبه مستقیم و غیر مستقیم بگویید که کاملا هدفدار این مسیر را انتخاب کرده اید و این یکی از گام هاي آینده شما است. البته این باید واقعیت داشته باشد و گرنه کلامی که واقعیت نداشته باشد نه باور می شود و نه تاثیرگذار است! پس راستگو باشید. به خاطر داشته باشید که داشتن انگیزه، کلید اصلی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتري می باشد. شما توانایی عوض کردن عقیده اساتید را دارید و این امر میسر نمی شود مگر در صورتی که شما علاقه مندي و پیگیر بودن خود را نشان دهید و در پاسخ به سوالات صادق باشید.

اگر ترم چهارمی هستید و از زمانبندي شما براي دفاع پرسیدند، اکیدا از بیان اینکه من درس داشتم و نرسیدم و.. خودداري کنید و بگویید خودتان را می رسانید ان شاء االله.چون اگر قبول بشوید هم واقعا خود را خواهید رساند

تعداد مقالات ثبت شده در پایگاه هاي استنادي: روي مقالات علمی پژوهشی خود مانور دهید. پژوهش ها و مقالات شخصی که در حوزه تحقیق شما می باشند در پذیرش شما نقش بسزایی دارند .مقالاتی داراي ارزش در ارزیابی می باشند که در نشریات معتبر منتشر شده باشند. هرکاري هر جایی داشته اید مانند تدریس، مقاله، همایش، ترجمه، مجله و... را فهرست کنید و از آنها تاییدیه فراهم کنید، یا خودشان را همراه داشته باشید.

در مجموع چاپ مقالات در مجلات معتبر، نمره معدل و پایان نامه، ارائه کارهاي تحقیقی و پژوهشی که خودشان گویاي مطلب هستند و نمره کتبی آزمون دکتري مهمترین و مؤثرترین نکات براي قبولی در آزمون دکتري می باشند.


موضوع مورد علاقه براي رساله دکتري: یکی از سؤالاتی که روز مصاحبه از شما پرسیده می شود، زمینه کاري مورد علاقه شماست. در پاسخ به این سوال هرگز نباید روي موضوع به خصوصی تأکید کنید، همچنین طوري پاسخ ندهید که گویی برایتان مهم نیست روي چه موضوعی کار کنید. بهتر است با پاسخ خود نشان دهید که هر چند روي چند زمینه کاري مسلط هستید ولی توانایی کار کردن روي موضوعات دیگر را هم دارید )یعنی انعطاف پذیر هستید(. اگر حوزه مشخصی در کارهاي تحقیقاتی مدنظر شماست و از حوزه هایی است که اساسی و استراتژیک است و مطمئن هستید که روي آن مسلط هستید می توانید بگویید که در زمینه پایان نامه دکتري از همین الان برنامه دارید.


پذیرش دانشجو در سایر دانشگاهها: گاهی در مورد دیگر انتخاب هاي شما براي دکتري نیس سوال می شود. در دانشگاهی که اولین انتخاب معرفی شده تان است تا حدي بر روي مسئله تأکید کنند و بحث را کمی کش دهید و نشان
دهید که با مزایاي آن دانشگاه آشنا هستید. در مورد دو انتخاب دیگر توجیه کوچکی ارائه کنید و از آن رد شوید.


 برخی اساتید تا وقتی آن لفظی که در ذهنشان است گفته نشود، پاسخ را نمی پذیرند. سعی کنید طور دیگري جوابتان را تکرار کنید شاید موفق شوید!


بدانید که 5دقیقه اول مصاحبه بسیار مهم است . پس اقتدار، متانت و اعتماد به نفس خود را در این 5دقیقه به رخ بکشید.


کاري کنید که استادان احساس نمایند شما رشته و دانشگاه را با علاقه و حساب و کتاب انتخاب کرده اید.


در تمام طول مصاحبه تنها یک هدف داشته باشید: باید اثبات کنید که کاندیداي با ارزشی براي دوره دکتري هستید. اسیر پاسخگویی صرف به پرسش ها نشوید بلکه در هر پاسخی سعی کنید که حداقل یک دلیل به مصاحبه گر بدهید که شما را براي دکتري انتخاب کند. در هر پاسخی یک امتیاز کسب کنید. خود پاسخ ها مهم نیستند، تاثیر پاسخ ها مهم است. هر سوال را فرصتی بسازید براي بروز توانایی ها، دانایی ها و مهارت هاي خود. در یک پاسخ به تحقیقات گذشته خود اشاره کنید در یک پاسخ به نمره هاي خوب خود در دبیرستان، در یک پاسخ به تجربه کاري در جوابی دیگر به مهارت هاي ریاضی و آماري خود. لازم است که قبل از جلسه به مواردي که باید در خلال پاسخ ها به آن اشاره کنید فکر کنید و آن ها را یادداشت کنید. به هر پرسشی به چشم یک فرصت براي اثبات خود بنگرید.

از اطلاعات خود بهینه استفاده کنید. مواردي را که از شما می پرسند به طرز ماهرانه ونه ناشیانه اي به مواردي که می دانید ربط دهید. فرض کنید از شما سؤالی پرسیده شود که شما جز مختصري از آن نمیدانید. بر همین مطلب تمرکز کنید. شروع کنید به توضیح آن به عنوان یک مقدمه و سعی کنید ارتباطهاي ممکن را جستجو کنید. به تدریج مطالب به یادتان می آید و تازه گاهی ابداعاتی هم در همان لحظه می کنید!


اگر مهارت هاي زبان و کامپیوتر را دارید و فرصتی پیش آمد، روي مهارت هایتان مانور دهید.


در جلسه بیشتر بر روي توانمندي هاي خود مانور دهید و سعی نکنید که نقاط ضعف خود را توجیه کنید. مهم این است که گروه مصاحبه گر درك کند شما توانمندي هاي خوبی دارید و همه می دانند که هیچ کس جامع و بدون ضعف
نیست. در صورت بروز یکی از نقاط ضعف، خیلی راحت و با اعتماد به نفس به مصاحبه کننده توضیح دهید که چطور سعی در برطرف کردن این نقطه ضعف دارید. زیرا براي اینکه انتخاب شوید لازم نیست در همه موارد مذکور قوي باشید . معمولا انتخاب کنندگان دچار خطاي کلیشه اي خواهند شد. اگر فرض کنیم که ده فاکتور تصمیم گیري وجود دارد کافی است شما در سه فاکتور قدرتمند ظاهر شوید: مثلا فاکتور زبان، علاقه و مقاله.


شما باید به نوعی اثبات کنید که روحیه معلمی )براي استاد شدن و تدریس در دانشگا هها(، روحیه محققی )براي انجام تحقیقاتی در حد تز دکتري( دارید. بنابراین در این رابطه امواج فکري خود را به اساتید منتقل نمایید . مثلا نوشتن مقالات، شرکت در کنفرانس ها، طرح ها و حلقه هاي پژوهشی و سایر موارد.


راستگویی را به نقطه قوت خود تبدیل سازید. در صورتی که سوالی از شما پرسیده شود که جواب آن را نمی دانید، صادقانه بگویید که در حال حاضر حضور ذهن ندارم. به خاطر داشته باشید که اساتید در صورت شنیدن دروغ و یا اغراق، ذهنیت منفی پیدا می کنند.


 نسبت به سوالاتی که از شما می شود حالت تدافعی به خود نگرفته و ناراحت و دلخور نشوید. در برابر مواردي که فکر می کنید شما را در منگنه قرار داده اند از قبل به راه هاي فرار فکر کنید. از صحبت ها و سوالات نامعقول عصبانی نشوید!
اگر جواب سوالی را نمی دانستید اعتماد به نفس خود را از دست ندهید. گاهی اوقات خود سوال کنندگان جواب آن ها را نمی دانند. مهم اعتماد به نفس شما در برخورد با سوالات دشوار است.


آمادگی سوالات عجیب را داشته باشید و نگران نشوید. اساتید گاهی حس سیزده به دري می کنند و مثلا می پرسند: چرا آمدي این رشته ؟چرا آمدي اینجا؟ به نظرت سنت زیادي کم/زیاد نیست و
آرامشتان را حفظ کنید و بالبخندي متین،متناسب با استاد جواب ندهید/بدهید.
گاهی اوقات پیش می آید که نفرات قبلی کارشان طول می کشد بنابراین زمان مصاحبه شما به تاخیر می انجامد این باعث می شود که شما عصبی شوید براي جلوگیري از این مشکل همراه خودکتاب هاي کوچک که جملات کوتاه دارد با داستان هاي کوتاه بامزه دارد همراه ببرید.

اشتباهتان را بپذیرید. بی خودي بر خطایتان اصرار نکنید.


محترم باشید. این ربطی به جلسه مصاحبه ندارد. به طورکلی هیچ کس از تفاخر، آنهم از سوي دانشجو خوشش نمی آید و حق هم دارد. لکن فرق مصاحبه با سایر اوقات اینست که استاد تحقیر شده می تواند شما را رد کند چون هنوز جنبه ارتقا ندارید.


جداي از محتواي پاسخهاي شما به سوالات، نحوه پاسخگویی مهم است. با اعتماد به نفس، مسلط، علاقه مند، گرم و قوي، و کمی با صداي بلند پاسخ دهید.


اگر تجارب عملی ارزشمندي دارید بیان نمایید.


حداقل 30دقیقه قبل از ساعت شروع مصاحبه در محل حضور داشته باشید. خلوت کردن با خداوند قبل از مصاحبه بسیار آرامش بخش است.